Undergraduate

I cumulatively supervise 32 undergraduates to complete their thesis.

2021

  • Grade 2017 (7 students): Wujin SUN, Xin ZHANG, Baoqin LIN, Zhilin ZHANG, Jiaxing ZENG, Wanmei TAN, Haoran YANG.
  • Excellent Thesis Candidate:Chinese Sentiment Analysis Based on Deep Learning by Wujin SUN

2020

  • Grade 2016 (11 students): Weisen LIN, Xinyi HUANG, Birong YANG, Qiaoyuan SONG, Shuai HUANG, Wentao GUO, Jinwen HUANG, Yue GAO
  • Excellent Thesis:Facial deformation system based on 3D face reconstruction by Weisen LIN

2019

  • Grade 2015 (8 students): Lu FAN, Hui CHEN, Wei CHEN, Xiaojun WEN, Yajun LI, Dou Li, Lianghui ZHEN, Dapeng AN
  • Excellent Thesis:Design and Implementation of Blade Identification System by Lu FAN

2018

  • Grade 2014 (7 students): Huihui HUANG, Jianxing XIAO, Yinan REN, Dapeng AN, Shufeng ZHOU, Yongmin SU, Shaofeng Guo
  • Excellent Thesis:Research on the importance of ports and routes in the northern Indian Ocean region under the strategy of "The Belt and Road" by Huihui HUANG